مطالعه برهمكنش داروي متفورمين با پروتئين آلبومين سرم و پروتئين آلبومين گليكوزيله

پروتئين آلبومين سرم انساني فراوانترين پروتئين در پلاسماي خون و حامل اصلي انواع داروها به بافت هدف است، هر تغييري در اين پروتئين روي خصوصيات اصلي آن تاثير مي گذارد. متفورمين به عنوان داروي مورد استفاده در درمان بيماري ديابت نوع دو كاربرد دارد. هدف: اتصال هر ماده اي به پروتئين آلبومين روي خصوصيات آن تاثير مي گذارد. بنابراين در اينجا مي خواهيم ميزان رسوب دارو روي پروتئين را در حالت معمولي و گليگوزيله شده بررسي كنيم كه اين امر به تعيين دوز داروي مصرفي كمك مي كند. روش مطالعه:داروي متفورمين وپروتئين آلبومين را در بافر فسفات پتاسيم حل كرده و پروتئين آلبومين گليكوزيله را در شرايط آزمايشگاه تهيه كرديم و با كمك دستگاه طيف سنجي فلورسانس طيف پراش پرتوي رزونانسي و پولاريزان را اندازه گرفتيم. يافته ها:با افزايش غلظت داروي متفورمين شدت پراش پرتوي رزونانسي براي هر دو پروتئين افزايش يافت كه نشان دهنده افزايش سايز ذره و تشكيل كمپلكس است. همچنين نمودار فلورسانس پلاريزان با افزايش غلظت دارو افزايش يافت كه اين هم تاييد كننده برهمكنش بين دارو و پروتئين است. نتيجه گيري و بحث:با كمك فلورسانس پلاريزان مشخص شد كه تمايل برهمكنش بين متفورمين با آلبومين بيشتر از آلبومين گليكوزيله است. با پراش پرتوي رزونانسي ما توانستيم نقطه بحراني ايجاد رسوب دارو روي پروتئين را تعيين كنيم كه اين نقطه براي پروتئين آلبومين گليكوزيله در غلظت كمتري از دارو بود واين اطلاعات به تعيين دوز داوري مصرفي در بيماران ديابتي كمك مي كند.

نويسند‌گان:

الهه رهنما ] - گروه زيست شناسي، دانشکده علوم پايه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد، ايران
مليحه پيروزي ] - گروه زيست شناسي، دانشکده علوم پايه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد، ايران
محمدرضا صابري ] - گروه زيست شناسي، دانشکده علوم پايه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد، ايران
جمشيد خان چمني ] - گروه زيست شناسي، دانشکده علوم پايه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد، ايران

 

 

زمان: 2015-06-20 17:43:59

پژوهش های بیوانفورماتیک

1- پروتئوميك : تجزيه و تحليل پروتئين‌هاي يك موجود زنده
2-ژنوميك : تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات ژنتيكي بخصوص ژنوم موجودات
3-متابولوميك: مطالعه و تجزيه وتحليل داده‌هاي متابوليتهاي سلولي
4-  ترانسكريپتوميك: بررسي.دادهايي كه در خصوص رونويسي از روي DNA است.
5- زيست سيستم Systems-Biology : پاسخگوئي به مباحث پيچيده زيستي توسط محققان شامل برهمكنش ميان ژنوميك و پروتئوميك و نيز داده‌هاي بيوانفورماتيك
زمان: 2015-06-20 17:43:59

فـلـوسـيـتـومـتـری

فـلـوسـيـتـومـتـری بـه سرعت ، چندين جزء از سـلــول را بــه صــورت هـمــزمــان كـمــی كـرده و سلول‌ها و اجزای آن‌ها را در حالت محلول (به عـنـــوان مـثــال در خــون ، شـسـتـشــوی مـثــانــه ، يــا ديگـر مايعات بدن) می‌شمارد -يا در برخی از مـوارد از هـم جـدا مـی‌كند-‌ . كاربردهای بالينی فـلــوسـيـتــومتـرهـا شـامـل تشخيـص و شمـارش زيـرمـجـمـوعـه‌های  لنفوسيت T انسان و انجام شـمـارش‌های افتراقی سلول‌های سفيد خون ، مـطـالـعـات اتوآنتی بادی پلاكت ، آناليز نشانگر سـطــح سـلــول ، آنـالـيـز رتـيـكـولـوسـيـت و آنـالـيـز بــاكـتــريــايــی اســت. فـلــوسـيـتــومـتـرهـا همچنيـن آنيوپلوئيدی (هر گونه انحرافی از مضرب دقيقی از تعداد هاپلوئيد كروموزوم ها ، چه كمتر و چه بيشتر) را با  اندازه گيری داخل سلولی و آناليز DNA ،‌ تشخيص می‌دهند.
پزشكان مي‌توانند از نتايج اين مطالعات در كنار داده‌های بالينی ديگر برای تشخيص و پيش بـيـنـی لـوسـمـی ، لـنـفوم ، اختلالات نقص ايمنی مـانـنـد عـفـونت HIV ، بيماری‌های خودايمنی و نــاهـنـجــاری‌هــای جـنـيـنـی و نـيـز بـرای ارزيـابـی مــوفـقـيــت فــرايـنــدهــای پـيــونــد اسـتـفــاده كـننـد. داده‌های فلوسيتومتری همچنين در تحقيقات ســـرطـــانـــی بــرای انــدازه‌گـيــری تـكـثـيــر ، انـجــام ســنــجــــش‌هــــای انــكــــوپــــروتــئــيــــن و ارزيـــابـــی مـقـــاومـــت‌هـــای داروئـــی اسـتـفــاده مــی‌شــونــد. فلوسيتومتری به صورت معمول در تشخيص اخـتـــلالات ، بـــه ويــژه ســرطــان خــون اسـتـفــاده مـــی‌شـــود ؛ امـــا كـــاربـــردهـــای زيــاد ديـگــری در تحقيقـات پايه ، عمل بالينی و آزمايشات بالينی هم دارد. يک كاربرد معمول آن مرتب كردن فيزيكی ذرات بر اساس خواص آن‌ها است به نحوی كه جمعيت موردنظر خالص‌سازی شود.

زمان: 2015-06-20 17:43:59

تبریک

نوروز ، یادگار ماندگار یاران دیروز این دیار
و پاسداشت پاکی ها ، نیکی ها و پهلوانی ها بر همه ایرانیان نیکوسرشت خجسته باد . . .

 

برچسب ها:
زمان: 2015-06-20 17:44:00

دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی

دستگاه دارای دو کفه است. بر هر کفه یک بوته قرار دارد. در یک بوته مرجع و بوته دیگر مرجع است. دستگاه طبق برنامه شروع به گرمادهی میکند. سامانه گرمادهی هر بوته مجزا است. اگر ماده نمونه مورد تجزیه گرماگیر(مانند ذوب شدن) باشد در این صورت دستگاه مقدار گرمای بیشتری به آن منتقل می‌کنند. با توجه به آنکه ددستگاه تنها تفاضل را ثبت میکند، پیکی به سمت بالا خواهیم گرفت. اگر فرآیند نمونه گرمازا باشد پیک گرفته شده رو به پایین خواهد بود. سطح زیر پیک تغییرات آنتالپی نمونه را نشان می‌دهد که متناسب با ظرفیت گرمایی ویژه آن است. سرعت تغییر دما در دستگاه تاثیر مستقیم بر پیک‌های نمودار دستگاه دارد. اگر سرعت این تغییرات بالا باشد همه پیک‌ها در دستگاه ثبت نمی‌شوند و از دقت لازم در سنجش کاسته می‌شود. بنابراین لازم است سرعت تغییر دما را در حد امکان کم انتخاب کرد تا همه پیک‌های مورد نظر ثبت شوند. علاوه بر این سرعت بالای افزایش درجه سبب جابجایی پیک‌ها میشود.

زمان: 2015-06-20 17:44:00

مطالعات ساختمانی و نظری پایداری آلفا1-آنتی تریپسین در حضور دما و دگرگون کننده های شیمیایی

پروتئین آلفا1- آنتی تریپسین عضو اصلی ابر خانواده مهار کننده های سرین پروتئاز ( سرپین) است. این پروتئین شامل 394 اسیدامینه است که از سه صفحه بتا و نه مارپیچ آلفا تشکیل شده است. نقش اصلی آن مهار فعالیت پروتئازها است. اطلاعات مربوط به ساختار این پروتئین از این جهت مهم است که می تواند زمینه ساز فهم علت عملکرد نادرست آنتی تریپسین و دیگر سرپین ها باشد. عوامل مختلف ژنتیکی و محیطی از قبیل دما و pH و دگرگون کننده های شیمیایی بر ساختار پروتئین می توانند اثر بگذارند. در این مطالعه با دو روش تجربی و نظری به بررسی تغییرات ساختاری این پروتئین در شرایط مختلف دگرگونی پرداخته شد. در این بخش اثر دما، دگرگون کننده های شیمیایی اوره و گوانیدین هیدروکلراید، یون سیترات و نیز اثر pH های مختلف ( pHهای 2/5، 4، 6/5، 7 و 7/8 ) بر نشر فلورسانس بررسی شد. نتایج نشان داد که دما، اوره، گوانیدین هیدروکلراید و pH اسیدی باعث تغییرات معنی داری در شدت نشر فلورسانس شدند در حالی که یون سیترات تغییر مشخصی در شدت نشر فلورسانس ایجاد نکرد. هم چنین با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی ( با استفاده از برنامه گرومکس 4.5.3) اثر دما ( 300، 318، 338، 358 و 500 درجه کلوین) اثر ( pH (2.5 ,7 و اثر اوره ( غلظت صفر و چهار مولار) بر ساختار پروتئین بررسی شد. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان داد که در دمای 300 تا 358 درجه کلوین تغییر ساختاری مشخصی در پروتئین به وجود نیامده ( بنابر این در این دماها به زمان بیشتری (بیشتر از 20 نانوثانیه) برای شبیه سازی نیاز داریم) در حالی که در دمای 500 درجه کلوین تغییرات مشخصی در ساختار پروتئین مشاهده شد. هم چنین pH اسیدی و نیز اوره 4 مولار تغییرات ساختاری مشخصی را در پروتئین ایجاد کردند.

برچسب ها: دانشگاه آزاد اسلامي، , پايه، دانشگاه آزاد , آزاد اسلامي، واحد , اسلامي، واحد مشهد، , واحد مشهد، ايران , علوم پايه، دانشگاه , دانشکده علوم پايه، ,  گروه , تجزيه , داده‌هاي , ژنوميك , تحليل , پروتئوميك , بالينی , تشخيص , اسـتـفــاده , داده‌های , فلوسيتومتری , آناليز , آن‌ها , خــون , سـلــول , آنـالـيـز , است سرعت تغییر , تغییر دما , سرعت تغییر , است سرعت , دستگاه , نمونه , پیک‌ها , پیک‌های , تغییرات , گرمادهی , تغییر , 500 درجه کلوین , شبیه سازی , نشر فلورسانس , ساختار پروتئین , درجه کلوین , کننده های , این پروتئین , 500 درجه , ساختاری مشخصی , شدت نشر , یون سیترات , دگرگون کننده , ها
زمان: 2015-06-20 17:44:00

مطالعه برهم كنش كاركومين با پروتئين ليزوزيم در حضور نانو ذرات نقره توسط طيف سنجي فلورسانس

هدف از اينمقاله مطالعه تأثير حضور نانو ذرات نقره در برهم كنش پروتئين ليزوزيم با كاركومين است. به منظور بررسي تأثير حضور نانوذرات در برهم كنش پروتئين و ليگاند، طيف فلورسانس پروتئين ليزوزيم و كاركومين در حضور و غياب نانوذرات نقره در طول م وج تحريكي 280 نانومتر گرفته شد. نتايج بيان مي كنند افزودن ليگاند موجب خاموشي نشر فلورسانس پروتئين مي شود و ا ين خاموشي مويد تغيير در محيط اطراف آمينواسيدهاي تريپتوفان و تيروزين و تغيير در آرايش فضايي پروتئين است. از روش پراش پرتوي رزونانسي هم استفاده شد كه افزايش پراش در اين روش نشان دهنده افزايش اندازه پروتئين و تشكيل كمپلكس و يا تشكيل رسوب در محيط است، در غياب نانوذرات ميزان پراش كمتري مشاهده شد. در ن مودار استرن- ولمر شيب نمودار ميزان تمايل پيوند ليگاند را به پروتئين نشان مي دهد و افزايش شيب نمودار در حضور نانوذرات نقره نقش قابل توجه اين ذرات را در برهم كنش پروتئين و ليگاند نشان مي دهد.

نويسند‌گان:

مريم كادشاد ] - دانشگاه آزاد ا سلامي، واحد مشهد،گروه بيوشيمي و بيوفيزيك، مشهد، ايران
جمشيد خان چمني ] - دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد، گروه بيوشيمي و بيوفيزيك، مشهد، ايران

 

برچسب ها: دانشگاه آزاد اسلامي، , پايه، دانشگاه آزاد , آزاد اسلامي، واحد , اسلامي، واحد مشهد، , واحد مشهد، ايران , علوم پايه، دانشگاه , دانشکده علوم پايه، ,  گروه , تجزيه , داده‌هاي , ژنوميك , تحليل , پروتئوميك , بالينی , تشخيص , اسـتـفــاده , داده‌های , فلوسيتومتری , آناليز , آن‌ها , خــون , سـلــول , آنـالـيـز , است سرعت تغییر , تغییر دما , سرعت تغییر , است سرعت , دستگاه , نمونه , پیک‌ها , پیک‌های , تغییرات , گرمادهی , تغییر , 500 درجه کلوین , شبیه سازی , نشر فلورسانس , ساختار پروتئین , درجه کلوین , کننده های , این پروتئین , 500 درجه , ساختاری مشخصی , شدت نشر , یون سیترات , دگرگون کننده , ها , بيوفيزيك، مشهد، ايران , كنش پروتئين , برهم كنش , شيب نمودار ,  دانشگاه آزاد , مشهد، ايران , نانوذرات نقره , بيوفيزيك، مشهد، , فلورسانس پروتئين , پروتئين لي
زمان: 2015-06-20 17:44:00

اسيدهاي آمينه

تعیین نوع اسید آمینه ی  آلفا، بتا و گاما:

اول به این نکته توجه داشته باشید که اغلب اسیدهای آمینه از نوع L-amino acid هستند یعنی غالبا از ایزومریL هستند.

برای تشخیص اینکه اسید آمینه آلفا و.. است باید توجه کنید که عامل آمین و عامل کربوکسیل به چه کربنی وصل شده است.دو اسید آمینه ی آلفا و بتا رو نگاه کنید تا متوجه بشید.در واقع میشه گفت عامل آمین متصل هست به کربن آلفا و عامل کربوکسیل متصل است به کربن بتا و...

 در طبیعت بیش از 300 نوع اسید آمینه وجود دارد ولی از این تعداد فقط 20 نوع وارد سنتز پروتیین می شود.مثلا اسید آمینه ی 21، سلنوسیستئین و اسید آمینه ی 22، پیرولیزین است (بعضی از دانشمندان معتقد هستن که این 2 اسید آمینه هم در سنتز پروتیین شرکت میکنند)

تعیین ایزومری L & D :

اسیدهای آمینه دارای کربن کایرال(کربن نامتقارن) هستند، پس ایزومری L و D هم دارند. در بین اسیدهای آمینه، گلیسین یک استثنا است و کربن کایرال ندارد و فقط به یک شکل وجود دارد.

نکته: کربن کایرال یا همان کربن نا متقارن یعنی به کربن 4 گروه مختلف وصل شده است.

برای تعیین ایزومری، عامل آمین ملاک است که چپ است یا راست؛اگر چپ بود میشود L و اگر راست بود D است

برچسب ها: دانشگاه آزاد اسلامي، , پايه، دانشگاه آزاد , آزاد اسلامي، واحد , اسلامي، واحد مشهد، , واحد مشهد، ايران , علوم پايه، دانشگاه , دانشکده علوم پايه، ,  گروه , تجزيه , داده‌هاي , ژنوميك , تحليل , پروتئوميك , بالينی , تشخيص , اسـتـفــاده , داده‌های , فلوسيتومتری , آناليز , آن‌ها , خــون , سـلــول , آنـالـيـز , است سرعت تغییر , تغییر دما , سرعت تغییر , است سرعت , دستگاه , نمونه , پیک‌ها , پیک‌های , تغییرات , گرمادهی , تغییر , 500 درجه کلوین , شبیه سازی , نشر فلورسانس , ساختار پروتئین , درجه کلوین , کننده های , این پروتئین , 500 درجه , ساختاری مشخصی , شدت نشر , یون سیترات , دگرگون کننده , ها , بيوفيزيك، مشهد، ايران , كنش پروتئين , برهم كنش , شيب نمودار ,  دانشگاه آزاد , مشهد، ايران , نانوذرات نقره , بيوفيزيك، مشهد، , فلورسانس پروتئين , پروتئين لي , نوع اسید آمینه , اسید آمینه , عامل آمین , کربن کایرال , وجود دارد , سنتز پروتیین , شده است , عامل کربوکسیل , اسیدهای آمینه , نوع اسید , وصل شده , آمینه , کایرال , تعی
زمان: 2015-06-20 17:44:00

دعوت از همكاران

نقش پژوهش را در تدريس پررنگ تر كنيم

با سپاس

برچسب ها:
زمان: 2015-06-20 17:44:01

بررسي اثر داروي اگزالي پالاديوم بر هموگلوبين انساني در شرايط آزمايشگاهي

چكيده:
زمينه و هدف :داروهاي بر پايه پلاتين با اتصال به هموگلوبين سبب آزاد شدن گروه هم از هموگلوبين شده،
عملكرد هموگلوبين را مختل كرده و بدين ترتيب در بيمار تحت درمان ايجاد كم خوني مي كند. هدف از
تحقيق حاضر، بررسي اثرات جانبي اگزالي پالاديوم به عنوان يك داروي ضد سرطان جديد سنتزي، از طريق بر
هم كنش با هموگلوبين و تخريب گروه هم مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، ساختار هموگلوبين انساني در حضور و عدم حضور داروي اگزالي
پالاديوم در شرايط آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار گرفت. براي مطالعه تغييرات ساختاري و تخريب هم، طيف
جذبي هموگلوبين در محدوده طول موج هاي 200 تا 700 نانومتر بررسي گرديد. همچنين جهت بررسي دقيقتر
تغييرات در ساختار سه بعدي هموگلوبين و احتمال بررسي تخريب هم، مطالعات طيف سنجي فلوئورسانس در
دو دماي محيط و فيزيولوژيك انجام گرفت.
يافته ها: اضافه كردن غلظت هاي مختلف داروي اگزالي پالاديوم به هموگلوبين باعث افزايش جذب در طول
موج 280 نانومتر و كاهش جذب در طول موج 415 نانومتر (مربوط به پيك سورت) گرديد. همچنين باعث
كاهش فاحشي در شدت نشر فلوئورسانس ذاتي و افزايش شدت نشر فلوئورسانس محصولات حاصل از
تخريب هم در هموگلوبين در هر دو دماي مورد مطالعه گرديد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه كه داروي اگزالي پالاديوم باعث تغييرات ساختاري و عملكردي در
هموگلوبين از طريق جداسازي و تخريب گروه هم مي شود و بدين ترتيب مي تواند در بيمار تحت درمان،
ايجاد كم خوني نمايد.
واژه هاي كليدي :تخريب هم، اگزالي پالاديوم، هموگلوبين انساني، كم خوني، طيف سنجي فرابنفش.خديجه عباسي تجرق 1، عادله ديو سالار 1*، علي اكبر صبوري 2، محبوبه اسلامي مقدم 3، نجمه پور ساسان 2
1گروه علوم سلولي و مولكولي، دانشگاه خوارزمي تهران، تهران، ايران؛ 2مركز تحقيقات بيوشيمي - بيوفيزيك، دانشگاه تهران، تهران، ايران؛
3پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران، تهران، ايران.

برچسب ها: دانشگاه آزاد اسلامي، , پايه، دانشگاه آزاد , آزاد اسلامي، واحد , اسلامي، واحد مشهد، , واحد مشهد، ايران , علوم پايه، دانشگاه , دانشکده علوم پايه، ,  گروه , تجزيه , داده‌هاي , ژنوميك , تحليل , پروتئوميك , بالينی , تشخيص , اسـتـفــاده , داده‌های , فلوسيتومتری , آناليز , آن‌ها , خــون , سـلــول , آنـالـيـز , است سرعت تغییر , تغییر دما , سرعت تغییر , است سرعت , دستگاه , نمونه , پیک‌ها , پیک‌های , تغییرات , گرمادهی , تغییر , 500 درجه کلوین , شبیه سازی , نشر فلورسانس , ساختار پروتئین , درجه کلوین , کننده های , این پروتئین , 500 درجه , ساختاری مشخصی , شدت نشر , یون سیترات , دگرگون کننده , ها , بيوفيزيك، مشهد، ايران , كنش پروتئين , برهم كنش , شيب نمودار ,  دانشگاه آزاد , مشهد، ايران , نانوذرات نقره , بيوفيزيك، مشهد، , فلورسانس پروتئين , پروتئين لي , نوع اسید آمینه , اسید آمینه , عامل آمین , کربن کایرال , وجود دارد , سنتز پروتیین , شده است , عامل کربوکسیل , اسیدهای آمینه , نوع اسید , وصل شده , آمینه , کایرال , تعی , داروي اگزالي پالاديوم , اگزالي پالاديوم , گروه هم , تخريب هم، , طيف سنجي , داروي اگزالي , شدت نشر , تهران، تهران، , نشر فلوئورسانس , گرديد همچنين , تغييرات
زمان: 2015-06-20 17:44:01

تحلیل شبکه های زیستی علامت‏ دار از دیدگاه نظریه تعادل ساختاری

تحلیل شبکه ‏های زیستی علامت‏ دار از زمینه ‏های پژوهشی جدید در سال‏های اخیر به شمار می رود. این مقاله به بررسی و مقایسه خوشه‏ های متعادل و انجمن‏های چگال به عنوان دو الگوی ساختاری متفاوت در تحلیل و کشف واحدهای ساختاری موثر در شبکه ‏ها می پردازد. اگرچه بنابر مطالعات موجود شبکه‏ های زیستی به سمت ساختار متعادل گرایش دارند، اما این پژوهش نشان می‏دهد که الگوی انجمن‏های چگال در شبکه های بازنویسی سلول‏هایecoli و yeast از طرح خوشه‏ های متعادل فاصله داشته و تعداد پیوند‏های منفی در آنها به طور معناداری بالا است. این فاصله به عنوان معیاری در ارزیابی و تحلیل ساختار و عملکرد سیستم پیشنهاد می‏شود. همچنین با وجود آنکه اکثریت پیوند‏های بین خوشه ‏های متعادل از نوع منفی می باشد، اما این تحقیق بر نقش پیوند‏های مثبت واسطه بین خوشه ‏های متعادل در پاسخ سیستم تاکید دارد. تحلیل داده ‏های تعدادی شبکه تنظیم ژنی نشان می‏دهد که اغتشاش در وضعیت ژن‏های این پیوندهای واسطه تاثیر مهمی در پاسخ کلی سیستم داشته و سبب ایجاد فاصله بیشتر تعادل جدید از وضعیت اولیه می گردد. به این ترتیب شناسایی خوشه‏ های متعادل و ارتباطات آنها، رویکرد موثری در تعیین واحدهای موثر عملکردی و ارتباطات کلیدی شبکه ‏ها فراهم می کند. این رویکرد در کاربردهایی نظیر هدفگیری ژنی و قطع ارتباطات موثر بین زیرواحدهای اصلی سلولی می تواند مفید واقع شود.

مریم احسانی۱، محمد مهدی سپهری ۲، سید شهریار عرب۳

۱- دانشجوی دکتری،دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها ،دانشگاه تربیت مدرس
۲- دانشیار،دانشکده‌ی مهندسی صنایع و سیستم ‌‌ها،دانشگاه تربیت مدرس
۳- استادیار، گروه بیوفیزیک دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس
 
برچسب ها: دانشگاه آزاد اسلامي، , پايه، دانشگاه آزاد , آزاد اسلامي، واحد , اسلامي، واحد مشهد، , واحد مشهد، ايران , علوم پايه، دانشگاه , دانشکده علوم پايه، ,  گروه , تجزيه , داده‌هاي , ژنوميك , تحليل , پروتئوميك , بالينی , تشخيص , اسـتـفــاده , داده‌های , فلوسيتومتری , آناليز , آن‌ها , خــون , سـلــول , آنـالـيـز , است سرعت تغییر , تغییر دما , سرعت تغییر , است سرعت , دستگاه , نمونه , پیک‌ها , پیک‌های , تغییرات , گرمادهی , تغییر , 500 درجه کلوین , شبیه سازی , نشر فلورسانس , ساختار پروتئین , درجه کلوین , کننده های , این پروتئین , 500 درجه , ساختاری مشخصی , شدت نشر , یون سیترات , دگرگون کننده , ها , بيوفيزيك، مشهد، ايران , كنش پروتئين , برهم كنش , شيب نمودار ,  دانشگاه آزاد , مشهد، ايران , نانوذرات نقره , بيوفيزيك، مشهد، , فلورسانس پروتئين , پروتئين لي , نوع اسید آمینه , اسید آمینه , عامل آمین , کربن کایرال , وجود دارد , سنتز پروتیین , شده است , عامل کربوکسیل , اسیدهای آمینه , نوع اسید , وصل شده , آمینه , کایرال , تعی , داروي اگزالي پالاديوم , اگزالي پالاديوم , گروه هم , تخريب هم، , طيف سنجي , داروي اگزالي , شدت نشر , تهران، تهران، , نشر فلوئورسانس , گرديد همچنين , تغييرات , خوشه ‏های متعادل , بین خوشه ‏های , خوشه‏ های , تربیت مدرس , های متعادل , ‏های متعادل , مهندسی صنایع , خوشه ‏های , نشان می‏دهد , انجمن‏های چگال , شبکه ‏ها , ا
زمان: 2018-05-26 00:30:02

مطالعه برهمکنش آلبومین سرم خون انسانی با مالاتیون


خلاصه مقاله:

آلبومین حجیم ترین پروتئین پلاسما شامل 3 دامنه هومولوگ، تک رشته، قلبی شکل همراه ترکیبات ارگانوفسفره یکی از شایع ترین علل مسمومیت و مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه هستند. تشخیص زود هنگام و درمان مناسب که اغلب امری ضروری در زندگی است برهمکنش مالاتیون، به عنوان یک آفتکش است که به طور گستردهای در کشاورزی استفاده میشود، با آلبومین سرم خون انسانی در حضور یون های آهن و مس به وسیله روش دیاگرام فازی بررسی شد. یافته های حاصل در حضور و عدم حضور یون های آهن و مس عدم وجود حدواسط ها را نشان داد که مؤید تنها دو جایگاه برروی پروتئین آلبومین سرم برای حمل مالاتیون است
 
سحر تقی آبادی - گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران.
محمدرضا صابری - گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
جمشید خان چمنی - گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
برچسب ها: دانشگاه آزاد اسلامي، , پايه، دانشگاه آزاد , آزاد اسلامي، واحد , اسلامي، واحد مشهد، , واحد مشهد، ايران , علوم پايه، دانشگاه , دانشکده علوم پايه، ,  گروه , تجزيه , داده‌هاي , ژنوميك , تحليل , پروتئوميك , بالينی , تشخيص , اسـتـفــاده , داده‌های , فلوسيتومتری , آناليز , آن‌ها , خــون , سـلــول , آنـالـيـز , است سرعت تغییر , تغییر دما , سرعت تغییر , است سرعت , دستگاه , نمونه , پیک‌ها , پیک‌های , تغییرات , گرمادهی , تغییر , 500 درجه کلوین , شبیه سازی , نشر فلورسانس , ساختار پروتئین , درجه کلوین , کننده های , این پروتئین , 500 درجه , ساختاری مشخصی , شدت نشر , یون سیترات , دگرگون کننده , ها , بيوفيزيك، مشهد، ايران , كنش پروتئين , برهم كنش , شيب نمودار ,  دانشگاه آزاد , مشهد، ايران , نانوذرات نقره , بيوفيزيك، مشهد، , فلورسانس پروتئين , پروتئين لي , نوع اسید آمینه , اسید آمینه , عامل آمین , کربن کایرال , وجود دارد , سنتز پروتیین , شده است , عامل کربوکسیل , اسیدهای آمینه , نوع اسید , وصل شده , آمینه , کایرال , تعی , داروي اگزالي پالاديوم , اگزالي پالاديوم , گروه هم , تخريب هم، , طيف سنجي , داروي اگزالي , شدت نشر , تهران، تهران، , نشر فلوئورسانس , گرديد همچنين , تغييرات , خوشه ‏های متعادل , بین خوشه ‏های , خوشه‏ های , تربیت مدرس , های متعادل , ‏های متعادل , مهندسی صنایع , خوشه ‏های , نشان می‏دهد , انجمن‏های چگال , شبکه ‏ها , ا , آزاد اسلامی واحد , اسلامی واحد مشهد، , مشهد، مشهد، ایران , دانشگاه آزاد اسلامی , پایه، دانشگاه آزاد , دانشکده علوم پایه، , علوم پایه، دانشگاه , بیوفیزیک
زمان: 2018-05-26 00:30:04

تست تراکم استخوان

سنجش تراکم استخوان (به انگلیسی: Bone Mineral Densitometry) یا به اختصار BMD روش متداول برای سنجش مقدار تراکم استخوان‌های بدن است. در این روش که مقدار وزن مواد معدنی استخوان رادر هر سانتی‌متر مربع اندازه می‌گیرند[۱] یک معیار نسبی از مواد معدنی استخوان را بدست می‌دهد ولی چگالی واقعی استخوان سنجیده نمی‌شود. کاربرد بالینی آن برای اندازه‌گیری غیر مستقیم از مقدار پوکی استخوان بیمار می‌باشد .

برچسب ها: دانشگاه آزاد اسلامي، , پايه، دانشگاه آزاد , آزاد اسلامي، واحد , اسلامي، واحد مشهد، , واحد مشهد، ايران , علوم پايه، دانشگاه , دانشکده علوم پايه، ,  گروه , تجزيه , داده‌هاي , ژنوميك , تحليل , پروتئوميك , بالينی , تشخيص , اسـتـفــاده , داده‌های , فلوسيتومتری , آناليز , آن‌ها , خــون , سـلــول , آنـالـيـز , است سرعت تغییر , تغییر دما , سرعت تغییر , است سرعت , دستگاه , نمونه , پیک‌ها , پیک‌های , تغییرات , گرمادهی , تغییر , 500 درجه کلوین , شبیه سازی , نشر فلورسانس , ساختار پروتئین , درجه کلوین , کننده های , این پروتئین , 500 درجه , ساختاری مشخصی , شدت نشر , یون سیترات , دگرگون کننده , ها , بيوفيزيك، مشهد، ايران , كنش پروتئين , برهم كنش , شيب نمودار ,  دانشگاه آزاد , مشهد، ايران , نانوذرات نقره , بيوفيزيك، مشهد، , فلورسانس پروتئين , پروتئين لي , نوع اسید آمینه , اسید آمینه , عامل آمین , کربن کایرال , وجود دارد , سنتز پروتیین , شده است , عامل کربوکسیل , اسیدهای آمینه , نوع اسید , وصل شده , آمینه , کایرال , تعی , داروي اگزالي پالاديوم , اگزالي پالاديوم , گروه هم , تخريب هم، , طيف سنجي , داروي اگزالي , شدت نشر , تهران، تهران، , نشر فلوئورسانس , گرديد همچنين , تغييرات , خوشه ‏های متعادل , بین خوشه ‏های , خوشه‏ های , تربیت مدرس , های متعادل , ‏های متعادل , مهندسی صنایع , خوشه ‏های , نشان می‏دهد , انجمن‏های چگال , شبکه ‏ها , ا , آزاد اسلامی واحد , اسلامی واحد مشهد، , مشهد، مشهد، ایران , دانشگاه آزاد اسلامی , پایه، دانشگاه آزاد , دانشکده علوم پایه، , علوم پایه، دانشگاه , بیوفیزیک , مواد معدنی استخوان , معدنی استخوان , مواد معدنی , معدنی , تراکم
زمان: 2018-05-26 00:30:04

تبریک

انشالله در سال 97هرآنچه خیر وصلاح شما دانشجوی عزیز باشد برشما مقدر گردد

برچسب ها:
زمان: 2018-05-26 00:30:05

بررسی مهار تشکیل تجمعات آمیلوئیدی پروتئین لیزوزیم سفیده تخم مرغ با

استراتژی‌های مختلفی برای مهار تشکیل تجمعات آمیلوئیدی، به‌عنوان عامل اصلی بروز علائم بالینی بیماری‌های کنفورماسیونی همچون آلزایمر، پارکینسون، دیابت نوع 2 و ... گزارش شده است که ازجمله آن‌ها می‌توان به استفاده از ریز مولکول‌های پلی‌فنولی اشاره کرد. در این پروژه، شبیه‌سازی تشکیل این تجمعات با استفاده از پروتئین لیزوزیم سفیده تخم‌مرغ در حالت برون تنی و بررسی تأثیر مهاری ریز مولکول‌های پلی‌فنولی فلوریدزین و دی‌اتیل‌استیل‌بسترول بر آن توسط تکنیک‌هایی همچون سنجش فلورسانس اتصال ThT، سنجش دورنگ نمایی دورانی (CD)، آنیزوتروپی نیل قرمز (NR) و عکس‌برداری با میکروسکوپ الکترونی موردمطالعه قرار گرفت. ابتدا شرایط صحیح فیبریلاسیون لیزوزیم تعریف و فیبریل‌های آمیلوئیدی تشکیل‌شده تعیین ویژگی شدند. در مرحله بعد ریز مولکول‌های پلی‌فنولی با غلظت‌های مختلف در مسیر فیبریلاسیون کار گذاشته شد. برای آماده‌سازی نمونه‌ها از پروتکل کاملاً مشخصی استفاده شد، به‌طوری‌که غلظت پروتئین، درصد DMSO و حجم در تمامی نمونه‌ها یکسان و تنها متغیر موجود افزایش غلظت پلی‌فنول‌ها بود. همچنین، فرایند فیبریلاسیون از ابتدا تا انتها به‌طور کامل کنترل شد و هیچ‌گونه کاهش حجم، ناهمگنی در محلول‌ها و تغییر دمای انکوباسیون رخ نداد. در انتها، نمونه‌ها با استفاده از تکنینک‌های فوق تعیین ویژگی شدند و نتایج حاصل نشان دادند که میزان افزایش فلورسانس ThT، درصد ساختارهای بتای تشکیل‌شده و نیز میزان و اندازه فیبریل‌های آمیلوئیدی تولیدشده در تمامی محلول‌ها یکی بود. این امر نشان داد که پلی‌فنول‌های فلوریدزین و دی‌اتیل‌استیل‌بسترول مهارکننده فرایند فیبریلاسیون نیستند و وجود آن‌ها در کنار پروتئین، مانع از تشکیل تجمعات آمیلوئیدی نمی‌شود.

 

کاراز:هادی ندایی

اساتید راهنما
علی اکبر صبوری

 

برچسب ها: دانشگاه آزاد اسلامي، , پايه، دانشگاه آزاد , آزاد اسلامي، واحد , اسلامي، واحد مشهد، , واحد مشهد، ايران , علوم پايه، دانشگاه , دانشکده علوم پايه، ,  گروه , تجزيه , داده‌هاي , ژنوميك , تحليل , پروتئوميك , بالينی , تشخيص , اسـتـفــاده , داده‌های , فلوسيتومتری , آناليز , آن‌ها , خــون , سـلــول , آنـالـيـز , است سرعت تغییر , تغییر دما , سرعت تغییر , است سرعت , دستگاه , نمونه , پیک‌ها , پیک‌های , تغییرات , گرمادهی , تغییر , 500 درجه کلوین , شبیه سازی , نشر فلورسانس , ساختار پروتئین , درجه کلوین , کننده های , این پروتئین , 500 درجه , ساختاری مشخصی , شدت نشر , یون سیترات , دگرگون کننده , ها , بيوفيزيك، مشهد، ايران , كنش پروتئين , برهم كنش , شيب نمودار ,  دانشگاه آزاد , مشهد، ايران , نانوذرات نقره , بيوفيزيك، مشهد، , فلورسانس پروتئين , پروتئين لي , نوع اسید آمینه , اسید آمینه , عامل آمین , کربن کایرال , وجود دارد , سنتز پروتیین , شده است , عامل کربوکسیل , اسیدهای آمینه , نوع اسید , وصل شده , آمینه , کایرال , تعی , داروي اگزالي پالاديوم , اگزالي پالاديوم , گروه هم , تخريب هم، , طيف سنجي , داروي اگزالي , شدت نشر , تهران، تهران، , نشر فلوئورسانس , گرديد همچنين , تغييرات , خوشه ‏های متعادل , بین خوشه ‏های , خوشه‏ های , تربیت مدرس , های متعادل , ‏های متعادل , مهندسی صنایع , خوشه ‏های , نشان می‏دهد , انجمن‏های چگال , شبکه ‏ها , ا , آزاد اسلامی واحد , اسلامی واحد مشهد، , مشهد، مشهد، ایران , دانشگاه آزاد اسلامی , پایه، دانشگاه آزاد , دانشکده علوم پایه، , علوم پایه، دانشگاه , بیوفیزیک , مواد معدنی استخوان , معدنی استخوان , مواد معدنی , معدنی , تراکم , ریز مولکول‌های پلی‌فنولی , تعیین ویژگی شدند , مولکول‌های پلی‌فنولی , ریز مولکول‌های , فرایند فیبریلاسیون , ویژگی شدند , فیبریل‌های آمیلوئیدی , تشک
زمان: 2018-05-26 00:30:05

اهمیت داروهای نوترکیب

تایید میانگین 10-15 محصول در سال بیانگر این واقعیت می باشد که بیوتکنولوژی دارویی بخش بسیار فعالی است. در این میان، حدود 40% از محصولات زیست دارویی جدیدند که این خود نشاندهنده­ی یک مشخصه ی نوآورانه در پژوهش می باشد.  برخی از این داروها مطمئنا در آینده بسیار موفق و جذاب خواهند بود.

برچسب ها: دانشگاه آزاد اسلامي، , پايه، دانشگاه آزاد , آزاد اسلامي، واحد , اسلامي، واحد مشهد، , واحد مشهد، ايران , علوم پايه، دانشگاه , دانشکده علوم پايه، ,  گروه , تجزيه , داده‌هاي , ژنوميك , تحليل , پروتئوميك , بالينی , تشخيص , اسـتـفــاده , داده‌های , فلوسيتومتری , آناليز , آن‌ها , خــون , سـلــول , آنـالـيـز , است سرعت تغییر , تغییر دما , سرعت تغییر , است سرعت , دستگاه , نمونه , پیک‌ها , پیک‌های , تغییرات , گرمادهی , تغییر , 500 درجه کلوین , شبیه سازی , نشر فلورسانس , ساختار پروتئین , درجه کلوین , کننده های , این پروتئین , 500 درجه , ساختاری مشخصی , شدت نشر , یون سیترات , دگرگون کننده , ها , بيوفيزيك، مشهد، ايران , كنش پروتئين , برهم كنش , شيب نمودار ,  دانشگاه آزاد , مشهد، ايران , نانوذرات نقره , بيوفيزيك، مشهد، , فلورسانس پروتئين , پروتئين لي , نوع اسید آمینه , اسید آمینه , عامل آمین , کربن کایرال , وجود دارد , سنتز پروتیین , شده است , عامل کربوکسیل , اسیدهای آمینه , نوع اسید , وصل شده , آمینه , کایرال , تعی , داروي اگزالي پالاديوم , اگزالي پالاديوم , گروه هم , تخريب هم، , طيف سنجي , داروي اگزالي , شدت نشر , تهران، تهران، , نشر فلوئورسانس , گرديد همچنين , تغييرات , خوشه ‏های متعادل , بین خوشه ‏های , خوشه‏ های , تربیت مدرس , های متعادل , ‏های متعادل , مهندسی صنایع , خوشه ‏های , نشان می‏دهد , انجمن‏های چگال , شبکه ‏ها , ا , آزاد اسلامی واحد , اسلامی واحد مشهد، , مشهد، مشهد، ایران , دانشگاه آزاد اسلامی , پایه، دانشگاه آزاد , دانشکده علوم پایه، , علوم پایه، دانشگاه , بیوفیزیک , مواد معدنی استخوان , معدنی استخوان , مواد معدنی , معدنی , تراکم , ریز مولکول‌های پلی‌فنولی , تعیین ویژگی شدند , مولکول‌های پلی‌فنولی , ریز مولکول‌های , فرایند فیبریلاسیون , ویژگی شدند , فیبریل‌های آمیلوئیدی , تشک , دارویی
زمان: 2018-05-26 00:30:05

اجزای انرژی زا

تابشی است که به اندازه‌ی کافی انرژی دارد تا الکترونها را از اتم و یا مولکول جدا کند، یا به بیانی آنها را بیوند(تبدیل به یون کند). تابش یوننده از ذره‌های درون‌اتمی، اتم‌ها و یا یون‌هایی با سرعت بسیار بالا (سرعتی نزدیک به سرعت نور) و یا موج‌های الکترومغناطیسی با انرژی بسیار بالا مانند گاما و ایکس ساخته‌شده‌است.

برچسب ها: دانشگاه آزاد اسلامي، , پايه، دانشگاه آزاد , آزاد اسلامي، واحد , اسلامي، واحد مشهد، , واحد مشهد، ايران , علوم پايه، دانشگاه , دانشکده علوم پايه، ,  گروه , تجزيه , داده‌هاي , ژنوميك , تحليل , پروتئوميك , بالينی , تشخيص , اسـتـفــاده , داده‌های , فلوسيتومتری , آناليز , آن‌ها , خــون , سـلــول , آنـالـيـز , است سرعت تغییر , تغییر دما , سرعت تغییر , است سرعت , دستگاه , نمونه , پیک‌ها , پیک‌های , تغییرات , گرمادهی , تغییر , 500 درجه کلوین , شبیه سازی , نشر فلورسانس , ساختار پروتئین , درجه کلوین , کننده های , این پروتئین , 500 درجه , ساختاری مشخصی , شدت نشر , یون سیترات , دگرگون کننده , ها , بيوفيزيك، مشهد، ايران , كنش پروتئين , برهم كنش , شيب نمودار ,  دانشگاه آزاد , مشهد، ايران , نانوذرات نقره , بيوفيزيك، مشهد، , فلورسانس پروتئين , پروتئين لي , نوع اسید آمینه , اسید آمینه , عامل آمین , کربن کایرال , وجود دارد , سنتز پروتیین , شده است , عامل کربوکسیل , اسیدهای آمینه , نوع اسید , وصل شده , آمینه , کایرال , تعی , داروي اگزالي پالاديوم , اگزالي پالاديوم , گروه هم , تخريب هم، , طيف سنجي , داروي اگزالي , شدت نشر , تهران، تهران، , نشر فلوئورسانس , گرديد همچنين , تغييرات , خوشه ‏های متعادل , بین خوشه ‏های , خوشه‏ های , تربیت مدرس , های متعادل , ‏های متعادل , مهندسی صنایع , خوشه ‏های , نشان می‏دهد , انجمن‏های چگال , شبکه ‏ها , ا , آزاد اسلامی واحد , اسلامی واحد مشهد، , مشهد، مشهد، ایران , دانشگاه آزاد اسلامی , پایه، دانشگاه آزاد , دانشکده علوم پایه، , علوم پایه، دانشگاه , بیوفیزیک , مواد معدنی استخوان , معدنی استخوان , مواد معدنی , معدنی , تراکم , ریز مولکول‌های پلی‌فنولی , تعیین ویژگی شدند , مولکول‌های پلی‌فنولی , ریز مولکول‌های , فرایند فیبریلاسیون , ویژگی شدند , فیبریل‌های آمیلوئیدی , تشک , دارویی , بسیار بالا , انرژی
زمان: 2018-05-26 00:30:05

دارورسانی

به عنوان یکی از روش‌های نوین در دارورسانی، دارورسانی مغناطیسی شامل سه مرحله اصلی می‌شود: اتصال داروها با نانوذرات مغناطیسی بصورت شیمیایی و تزریق دارو و ذارت در جریان خون، کنترل و هدایت مجموعه ذرات دارویی به مکان مناسب با استفاده از میدان مغناطیسی بیرونی، و درنهایت نیز آزادسازی دارو از ذارت مغناطیسی در بافت هدف. در اینجا دو مرحله از سه مرحله فوق‌الذکر مدنظر ماست. برای اینکه بتوانیم میدان مغناطیسی را به اعماق بدن برسانیم نیازمند آن هستیم که اثرات بافتها را بر توزیع میدان مغناطیسی مورد مطالعه قرار دهیم. همیچنین با تکنیک‌هایی علاقمندیم که میدان را به متمرکزتر کنیم تا کمتر تحت تاثیر اثرات محیطی و بافتها قرار گیرد و عمق نفوذ بیشتری برای ما فراهم آورد. برای کنترل و هدایت مجموعه ذارت و دارو نیز مدلهایی توسعه داده‌ایم که بتواند در فرآیند کنترل مورد استفاده قرار گیرد. به دلیل اینکه گرفتن فیدبک از حرکت ذرات کار بسیار مشکلی است، تلاش ما بر آنست که این نقیصه را با توسعه مدلهای نسبتاً دقیق از حرکت ذرات در جربان خون برطرف سازیم. در این راستا شبیه‌سازی‌های عددی و نیز حل‌های سنگین تحلیلی-تقریبی معادلات ناویر-استوکس جریان دوفازی شامل خون و ذرات را مورد توجه قرار داده‌ایم. در اولین گام، با انجام ساده‌سازی‌هایی به موفقیت قابل توجهی دست یافته‌ایم.

 

 

http://biomechatronics.iust.ac.ir/fa/index.php/research/drug-delivery/

برچسب ها: دانشگاه آزاد اسلامي، , پايه، دانشگاه آزاد , آزاد اسلامي، واحد , اسلامي، واحد مشهد، , واحد مشهد، ايران , علوم پايه، دانشگاه , دانشکده علوم پايه، ,  گروه , تجزيه , داده‌هاي , ژنوميك , تحليل , پروتئوميك , بالينی , تشخيص , اسـتـفــاده , داده‌های , فلوسيتومتری , آناليز , آن‌ها , خــون , سـلــول , آنـالـيـز , است سرعت تغییر , تغییر دما , سرعت تغییر , است سرعت , دستگاه , نمونه , پیک‌ها , پیک‌های , تغییرات , گرمادهی , تغییر , 500 درجه کلوین , شبیه سازی , نشر فلورسانس , ساختار پروتئین , درجه کلوین , کننده های , این پروتئین , 500 درجه , ساختاری مشخصی , شدت نشر , یون سیترات , دگرگون کننده , ها , بيوفيزيك، مشهد، ايران , كنش پروتئين , برهم كنش , شيب نمودار ,  دانشگاه آزاد , مشهد، ايران , نانوذرات نقره , بيوفيزيك، مشهد، , فلورسانس پروتئين , پروتئين لي , نوع اسید آمینه , اسید آمینه , عامل آمین , کربن کایرال , وجود دارد , سنتز پروتیین , شده است , عامل کربوکسیل , اسیدهای آمینه , نوع اسید , وصل شده , آمینه , کایرال , تعی , داروي اگزالي پالاديوم , اگزالي پالاديوم , گروه هم , تخريب هم، , طيف سنجي , داروي اگزالي , شدت نشر , تهران، تهران، , نشر فلوئورسانس , گرديد همچنين , تغييرات , خوشه ‏های متعادل , بین خوشه ‏های , خوشه‏ های , تربیت مدرس , های متعادل , ‏های متعادل , مهندسی صنایع , خوشه ‏های , نشان می‏دهد , انجمن‏های چگال , شبکه ‏ها , ا , آزاد اسلامی واحد , اسلامی واحد مشهد، , مشهد، مشهد، ایران , دانشگاه آزاد اسلامی , پایه، دانشگاه آزاد , دانشکده علوم پایه، , علوم پایه، دانشگاه , بیوفیزیک , مواد معدنی استخوان , معدنی استخوان , مواد معدنی , معدنی , تراکم , ریز مولکول‌های پلی‌فنولی , تعیین ویژگی شدند , مولکول‌های پلی‌فنولی , ریز مولکول‌های , فرایند فیبریلاسیون , ویژگی شدند , فیبریل‌های آمیلوئیدی , تشک , دارویی , بسیار بالا , انرژی , میدان مغناطیسی , حرکت ذرات , قرار گیرد , هدایت مجموعه , مغناطیسی , میدان , کنترل , مرحله , بافتها , داده‌ایم , توسعه , اثرات , استفاده , جریان , هدایت , اینکه
زمان: 2018-05-26 00:30:05

hsaباهالوترانسفرین در

مطالعه ی برهمکنش پروتئین آلبومین خون انسانی با هالوترانسفرین در حضور و غیاب میدان الکترومغناطیس :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
خدیجه تقی آبادی – گروه بیوشیمی بیوفیزیک، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
جمشید خان چمنی – گروه بیوشیمی بیوفیزیک، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده:
این مقاله به هدف بررسی تاثیر میدان الکترومغناطیس بر ,بر همکنش پروتئین آلبومین خون انسانی با هالوترانسفرینبا استفاده از روشهای طیف سنجی فلورسانس مورد بررسی قرار گرفت. سرم آلبومین انسانی فراوان ترین پروتئینپلاسمای خون است که حدود 60 درصد (حدود 40 میلی گرم بر میلی لیتر) کل پروتئین های پلاسما را تشکیل میدهد. سرم ترانسفرین نمونه شاخص پروتئین های خانواده ترانسفرین می باشد که همگی در پیوند شدن به آهن نقشدارند. نتایج طیف سنجی فلورسانس نشان داد که با افزایش میدان الکترو مغناطیسی باعث کاهش برهمکنشپروتئین البومین انسانی با هالوترانسفرین می شود و رسوب هر دو پروتئین را در پی دارد.

دانلود رایگان فایل

برای دریافت این فایل اینجا کلیک کنید
برچسب ها: دانشگاه آزاد اسلامي، , پايه، دانشگاه آزاد , آزاد اسلامي، واحد , اسلامي، واحد مشهد، , واحد مشهد، ايران , علوم پايه، دانشگاه , دانشکده علوم پايه، ,  گروه , تجزيه , داده‌هاي , ژنوميك , تحليل , پروتئوميك , بالينی , تشخيص , اسـتـفــاده , داده‌های , فلوسيتومتری , آناليز , آن‌ها , خــون , سـلــول , آنـالـيـز , است سرعت تغییر , تغییر دما , سرعت تغییر , است سرعت , دستگاه , نمونه , پیک‌ها , پیک‌های , تغییرات , گرمادهی , تغییر , 500 درجه کلوین , شبیه سازی , نشر فلورسانس , ساختار پروتئین , درجه کلوین , کننده های , این پروتئین , 500 درجه , ساختاری مشخصی , شدت نشر , یون سیترات , دگرگون کننده , ها , بيوفيزيك، مشهد، ايران , كنش پروتئين , برهم كنش , شيب نمودار ,  دانشگاه آزاد , مشهد، ايران , نانوذرات نقره , بيوفيزيك، مشهد، , فلورسانس پروتئين , پروتئين لي , نوع اسید آمینه , اسید آمینه , عامل آمین , کربن کایرال , وجود دارد , سنتز پروتیین , شده است , عامل کربوکسیل , اسیدهای آمینه , نوع اسید , وصل شده , آمینه , کایرال , تعی , داروي اگزالي پالاديوم , اگزالي پالاديوم , گروه هم , تخريب هم، , طيف سنجي , داروي اگزالي , شدت نشر , تهران، تهران، , نشر فلوئورسانس , گرديد همچنين , تغييرات , خوشه ‏های متعادل , بین خوشه ‏های , خوشه‏ های , تربیت مدرس , های متعادل , ‏های متعادل , مهندسی صنایع , خوشه ‏های , نشان می‏دهد , انجمن‏های چگال , شبکه ‏ها , ا , آزاد اسلامی واحد , اسلامی واحد مشهد، , مشهد، مشهد، ایران , دانشگاه آزاد اسلامی , پایه، دانشگاه آزاد , دانشکده علوم پایه، , علوم پایه، دانشگاه , بیوفیزیک , مواد معدنی استخوان , معدنی استخوان , مواد معدنی , معدنی , تراکم , ریز مولکول‌های پلی‌فنولی , تعیین ویژگی شدند , مولکول‌های پلی‌فنولی , ریز مولکول‌های , فرایند فیبریلاسیون , ویژگی شدند , فیبریل‌های آمیلوئیدی , تشک , دارویی , بسیار بالا , انرژی , میدان مغناطیسی , حرکت ذرات , قرار گیرد , هدایت مجموعه , مغناطیسی , میدان , کنترل , مرحله , بافتها , داده‌ایم , توسعه , اثرات , استفاده , جریان , هدایت , اینکه , دانشگاه آزاد اسلامی، , آزاد اسلامی، مشهد، , طیف سنجی فلورسانس , مشهد، دانشگاه آزاد , واحد مشهد، دانشگاه , بیوشیمی بیوفیزیک، واحد , بیوفیزیک، واحد مشه
زمان: 2018-05-26 00:30:06

برهمکنش همزمان دو پپتید استخراجی از گلوتن گندم هیدرولیز شده توسط تریپسین با پروتئین آلبومین سرم خون

در مطالعه حاضر برهمکنش دو پپتید مهارکننده آنزیم آنژیوتانسینI استخراج شده از گلوتن گندم با پروتئین آلبومین سرم انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. این برهمکنش توسط روش های مختلف طیف سنجی ، کالریمتری و الگوسازی مولکولی انجام شده است. مطالعه خاموشی طیف فلورسانس پروتئین آلبومین سرم انسانی و فلورسانس زمان آسایش توسط دو پپتید به صورت سیستم های دو تایی و سه تایی نشان دهنده پیوند هر دو پپتید به پروتئین آلبومین سرم خون است. تجزیه و تحلیل نتایج حاکی از تمایل متفاوت دو پپتید به پروتئین آلبومین سرم انسانی در سیستم های دو تایی و سه تایی است. مطالعات فلورسانس سه بعدی گویای تفاوت در تمایل برهمکنش پپتید P4 با پروتئین آلبومین سرم انسانی در غیاب و حضور پپتید P6 می باشد. بر همکنش دو پپتیدP4 و P6 با پروتئین آلبومین سرم انسانی توسط طیف سنجی دو رنگ نمایی دورانی صورت پذیرفت و نتایج حاصل از طیف سنجی دو رنگ نمایی دورانی گویای شکل گیری بیشتر ساختار دوم پروتئین در اثر برهمکنش با دو پپتیدP4 و P6 است. افزایش میزان پیوند هیدروژنی همراه با کاهش خاصیت بیضی گون در دو رنگ نمایی دورانی می باشد. مطالعه پیوند دو پپتید P4 و P6 به پروتئین آلبومین سرم انسانی به صورت سیستم های دو تایی و سه تایی توسط کالریمتری تیتراسیون هم دما انجام شد. مقادیر آنتالپی و آنتروپی به دست آمده از کالریمتری، نوع نیروی برهمکنش دو پپتیدP4 و P6 را با پروتئین آلبومین سرم انسانی مشخص می نماید. فاصله میان پپتید P4‌ با فلوروفور پروتئین در غیاب و حضور پپتید P6 توسط روابط فورستر تعیین شد و نشان داد که انتقال انرژی میان پروتئین آلبومین سرم و پپتید صورت می گیرد. روش الگوسازی مولکولی جایگاه برهمکنش پپتید P4 را در پروتئین آلبومین سرم انسانی در غیاب و حضور پپتید P6 مشخص کرده است. الگوسازی مولکولی نشان داد که پپتید P4 در غیاب و حضور پپتید P6 در جایگاه های IA و IIA پروتئین آلبومین سرم انسانی پیوند می شود. نتایج فوق در مطالعات سازوکار برهمکنش مکمل های غذایی و دارویی با پروتئین های حامل خون نقش به سزایی ایفا می کند.

با تشکر از:

برچسب ها: دانشگاه آزاد اسلامي، , پايه، دانشگاه آزاد , آزاد اسلامي، واحد , اسلامي، واحد مشهد، , واحد مشهد، ايران , علوم پايه، دانشگاه , دانشکده علوم پايه، ,  گروه , تجزيه , داده‌هاي , ژنوميك , تحليل , پروتئوميك , بالينی , تشخيص , اسـتـفــاده , داده‌های , فلوسيتومتری , آناليز , آن‌ها , خــون , سـلــول , آنـالـيـز , است سرعت تغییر , تغییر دما , سرعت تغییر , است سرعت , دستگاه , نمونه , پیک‌ها , پیک‌های , تغییرات , گرمادهی , تغییر , 500 درجه کلوین , شبیه سازی , نشر فلورسانس , ساختار پروتئین , درجه کلوین , کننده های , این پروتئین , 500 درجه , ساختاری مشخصی , شدت نشر , یون سیترات , دگرگون کننده , ها , بيوفيزيك، مشهد، ايران , كنش پروتئين , برهم كنش , شيب نمودار ,  دانشگاه آزاد , مشهد، ايران , نانوذرات نقره , بيوفيزيك، مشهد، , فلورسانس پروتئين , پروتئين لي , نوع اسید آمینه , اسید آمینه , عامل آمین , کربن کایرال , وجود دارد , سنتز پروتیین , شده است , عامل کربوکسیل , اسیدهای آمینه , نوع اسید , وصل شده , آمینه , کایرال , تعی , داروي اگزالي پالاديوم , اگزالي پالاديوم , گروه هم , تخريب هم، , طيف سنجي , داروي اگزالي , شدت نشر , تهران، تهران، , نشر فلوئورسانس , گرديد همچنين , تغييرات , خوشه ‏های متعادل , بین خوشه ‏های , خوشه‏ های , تربیت مدرس , های متعادل , ‏های متعادل , مهندسی صنایع , خوشه ‏های , نشان می‏دهد , انجمن‏های چگال , شبکه ‏ها , ا , آزاد اسلامی واحد , اسلامی واحد مشهد، , مشهد، مشهد، ایران , دانشگاه آزاد اسلامی , پایه، دانشگاه آزاد , دانشکده علوم پایه، , علوم پایه، دانشگاه , بیوفیزیک , مواد معدنی استخوان , معدنی استخوان , مواد معدنی , معدنی , تراکم , ریز مولکول‌های پلی‌فنولی , تعیین ویژگی شدند , مولکول‌های پلی‌فنولی , ریز مولکول‌های , فرایند فیبریلاسیون , ویژگی شدند , فیبریل‌های آمیلوئیدی , تشک , دارویی , بسیار بالا , انرژی , میدان مغناطیسی , حرکت ذرات , قرار گیرد , هدایت مجموعه , مغناطیسی , میدان , کنترل , مرحله , بافتها , داده‌ایم , توسعه , اثرات , استفاده , جریان , هدایت , اینکه , دانشگاه آزاد اسلامی، , آزاد اسلامی، مشهد، , طیف سنجی فلورسانس , مشهد، دانشگاه آزاد , واحد مشهد، دانشگاه , بیوشیمی بیوفیزیک، واحد , بیوفیزیک، واحد مشه , رنگ نمایی دورانی , آلبومین سرم , پروتئین آلبومین , سرم انسانی , حضور پپتید , سیستم های , رنگ نمایی , الگوسازی مولکولی , طیف سنجی , نمایی دورانی , نشان داد , صورت
زمان: 2018-05-26 00:30:06